Logo of TCD Capital, which leads to the homepage when clicked.

Disclaimer

Deze term sheet (en andere fondsgerelateerde documenten) vormt geen aanbod tot uitgifte of verkoop, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of koop van de aandelen die hierbij worden aangeboden door personen in rechtsgebieden waar het onwettig is voor dergelijke personen om een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging te doen.

Geen van de aandelen van het fonds zijn geregistreerd onder de effectenwet, enige effectenwetgeving van een staat of andere toepasselijke effectenregelgeving en, tenzij ze zijn geregistreerd, mogen geen van beide worden aangeboden of verkocht behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet is onderworpen aan, de registratievereisten van de effectenwet en de toepasselijke effectenwetgeving van een staat. Bijgevolg wordt dit aanbod gedaan in afhankelijkheid van een vrijstelling van de registratie onder de effectenwet en andere toepasselijke effectenreglementeringen voor een aanbod en verkoop van effecten die geen openbaar aanbod inhoudt. Derhalve dienen de commanditaire vennoten zich ervan bewust te zijn dat zij voor onbepaalde tijd het financiële risico van hun belegging zullen moeten dragen.

Deze term sheet is uiterst vertrouwelijk en is door het fonds uitsluitend opgesteld voor gebruik in verband met de voorgestelde onderhandse plaatsing van de hierin beschreven aandelen. Deze term sheet is persoonlijk voor elke gegadigde en vormt geen aanbod aan enige andere persoon of aan het publiek in het algemeen om in te schrijven op aandelen of deze anderszins te verwerven. Verspreiding van dit biedingsbericht aan enige andere persoon dan de ontvanger van het bod en de personen die eventueel zijn aangesteld om deze ontvanger in verband hiermee te adviseren, is niet toegestaan, en enige bekendmaking van de inhoud ervan aan enige andere persoon dan de ontvangers van het bod aan wie het is voorgelegd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het fonds is verboden. Elke gegadigde verklaart dat hij zijn beleggingsbeslissing uitsluitend baseert op dit prospectus en op zijn eigen onderzoek van het fonds en de voorwaarden van het aanbod van de aandelen die hierbij worden aangeboden, met inbegrip van de verdiensten en de risico's ervan. Elke potentiële koper stemt, door de levering van dit prospectus te aanvaarden, in met het voorgaande en, indien de potentiële koper geen aandelen koopt of het aanbod wordt beëindigd, dit prospectus en alle documenten die in verband hiermee zijn geleverd, terug te geven aan het fonds. 

Elke persoon die dit informatieblad ontvangt, erkent dat (a) deze persoon de gelegenheid heeft gekregen om het fonds te verzoeken en om alle aanvullende informatie die door het fonds noodzakelijk wordt geacht om de nauwkeurigheid van de hierin verstrekte informatie te verifiëren of om deze aan te vullen, te controleren en te hebben ontvangen, en (b) geen enkele persoon gemachtigd is om enige informatie te verstrekken of enige verklaring af te leggen met betrekking tot het fonds of de aandelen die hierbij worden aangeboden, anders dan de informatie die hierin is vervat en de informatie die is verstrekt door naar behoren gemachtigde functionarissen en werknemers van het fonds en de voorwaarden van het aanbod, en, indien dergelijke andere informatie is verstrekt of dergelijke verklaringen zijn afgelegd, er niet op mag worden vertrouwd dat het fonds hiervoor toestemming heeft verleend.

De hierin opgenomen verklaringen zijn gebaseerd op informatie die door het fonds als betrouwbaar wordt beschouwd. Er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van dergelijke informatie of dat de omstandigheden niet zijn gewijzigd sinds de datum waarop dergelijke informatie werd verstrekt. Deze term sheet bevat samenvattingen van bepaalde bepalingen van documenten met betrekking tot de uitgifte van en inschrijving op aandelen van het fonds. Dergelijke samenvattingen hebben niet de pretentie volledig te zijn en worden in hun geheel gekwalificeerd door te verwijzen naar de teksten van de definitieve documentatie die op verzoek aan potentiële beperkte partners zal worden verstrekt.

Er wordt geen verklaring afgelegd aan enige verkrijger of koper van aandelen van het fonds met betrekking tot de wettigheid van een belegging daarin door een dergelijke verkrijger of koper onder enige toepasselijke wettelijke beleggings- of vergelijkbare wet- of regelgeving. De inhoud van deze term sheet mag niet worden opgevat als juridisch, zakelijk of fiscaal advies. Elke potentiële belegger dient zijn of haar eigen juridische, bedrijfs- en belastingadviseurs te raadplegen voor juridisch, bedrijfs- en belastingadvies.

Het fonds behoudt zich het recht voor om elk aanbod tot aankoop, geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook, af te wijzen, of om minder dan alle of een deel van de hierbij aangeboden aandelen te verkopen. Het aanbod dat hierbij wordt gedaan, kan te allen tijde worden ingetrokken vóór de sluiting van de verkoop van de aandelen.

Bij het nemen van een beleggingsbeslissing moeten de commanditaire vennoten afgaan op hun eigen onderzoek van het fonds en de voorwaarden van het aanbod van de aandelen, met inbegrip van de verdiensten en de risico's die daaraan verbonden zijn.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wij streven ernaar de inhoud aan te passen aan de segmenten die wij bedienen.

Dit zijn zowel fondsinvesteerders als de ondernemers met wie wij allianties hebben gesloten.

We houden graag contact.

TCD Formulier Sjabloon Stijl