Logo of TCD Capital, which leads to the homepage when clicked.

Missie en bestuur

De Missie

Doel en samenstelling van de adviesraad

Een kernwaarde van TheClubDeal is het hebben van een goed bestuursproces. Het is nuttig om advies in te winnen bij andere deskundigen op het gebied van strategische actie en ontwikkeling van een onderneming.

De Raad van Advies van TheClubDeal is samengesteld uit de Raad van Bestuur, het Executive Team en de Adviseurs:

 • De heer Marc Speeckaert was, naast andere top management functies, voormalig General Manager bij Sofina, een beursgenoteerde private equity onderneming,
 • De heer Freddy Bouckaert, zelf voorzitter van verschillende particuliere participatiemaatschappijen, en reeds lang topman van het bankwezen,
 • Mevrouw Joëlle Pacteau, Directeur bij Lombard Odier Group (Genève), Markthoofd en Lid van het Uitvoerend Comité LOESA, nieuw lid van de Adviesraad.

 

De onderstaande missie is een uittreksel van de Advisory Board sessie gefaciliteerd en gemodereerd door mevrouw Kate Antrobus, Global Health & Finance Lead bij Univercells, een Life Science bedrijf ondersteund door TheClubDeal sinds 2017. Kate is een ervaren executive die verschillende internationale impact investeringsfondsen met verschillende doelen heeft gestructureerd.

Transcriptie van de adviesraad over de missie van TheClubDeal Fund II

Het doel van de Raad van Advies van TheClubDeal was om te debatteren en het meest zinvolle en effectieve doel & DNA voor een te lanceren discretionair fonds te identificeren: TheClubDeal Fund II, inception & co-investeringsfonds.

TheClubDeal Fund I track record en prestaties

Sterk van 4 jaar financiële activiteit, waaronder gezamenlijke directe investeringen in 9 bedrijven, en een IRR van 19,6%, als een investeringsclub (TheClubDeal Fonds I), heeft de Raad van Bestuur besloten een nieuw fonds te lanceren om de structureringstijd te versnellen en de sourcingmogelijkheden verder te verbeteren. Naast de bevredigende financiële resultaten is de Raad van Bestuur tevreden te hebben bijgedragen tot de oprichting en instandhouding van een lokaal competitief ecosysteem, wat ook blijkt uit de ca. 2000 banen in deze bedrijven.

TheClubDeal Fonds II (het "Fonds")

De adviesraad heeft gedebatteerd over de huidige uitdagingen voor de economie, en over de toegevoegde waarde(n) die een nieuw private-equityfonds moet hebben om deze aan te pakken.

 1. Het fonds moet voortdurend streven naar afstemming van de belangen van alle belanghebbenden: ondernemers, investeerders, beheerders van het fonds en alle andere belanghebbenden, d.w.z:
  1. De werknemers
  2. De leveranciers
  3. De externe gemeenschap
 2. Met name in een periode na de tsunami, waarin meer is aangetoond dat overglobalisering wellicht niet duurzaam is, moet het fonds een evenwicht bewaren tussen de SDG's van de VN en de behoefte aan lokaal concurrentievermogen
 3. Het Fonds tracht met groeikapitaal (in tegenstelling tot werkkapitaal) ondernemers te ondersteunen die blijk hebben gegeven van veerkracht en tractie, en bereid zijn tot verdere expansie, nationaal en internationaal (de "durf-factor")
 4. Door groeikapitaal te verstrekken, richt het Fonds zich op scale-ups die voldoen aan een aantal financiële en bestuurlijke parameters die, indicatief en niet uitsluitend, als volgt kunnen worden omschreven
  1. Turnover < €30MM
  2. Bewezen concurrentievermogen op een groeiende markt
  3. Track record en volledige betrokkenheid van de ondernemers (de "skin in the game")
 5. Het fonds moet zijn succes aantonen door over een periode van acht jaar een concurrerend intern rendement van meer dan 12% te behalen, en met een KPI van het scheppen van hoogwaardige banen in de door het fonds gesteunde bedrijven
 6. Het fonds, ondersteund door een uitvoerend team en een investeringscomité met gevestigde netwerken, zal bruggen slaan en synergieën bevorderen tussen bedrijven die actief zijn in drie regio's die een sterk netwerk van KMO's en dynamische investeerders hebben: Brussel, Vlaanderen, Hauts de France, Wallonië
 7. Het fonds richt zich op concurrerende sectoren en subsectoren waar het fonds ervaring en overtuiging heeft:
  1. Smart Living: technologieën en bedrijfsmodellen, ook ondersteund door onroerend goed, die bijdragen tot welzijn en ecologische duurzaamheid.
  2. Biowetenschappen: technologieën en bedrijfsmodellen die bijdragen tot een verbetering van de wereldgezondheid
  3. Andere sectoren: op opportunistische basis, bedrijven die bijdragen tot een hogere levensstandaard
 8. De fondsbeheerders treden op als "ondernemers voor ondernemers", door actief bij te dragen aan de ontwikkeling van en het toezicht op de strategie van de ondernemingen waarin zij investeren
 9. Transparantie en professionele verslaglegging: het Fonds rapporteert op plichtsgetrouwe en transparante wijze aan alle belanghebbenden, binnen de grenzen van hun belangen perimeter, alle relevante informatie voor een permanent niveau van eerlijke en bruikbare informatie.

Het bestuurshandvest

Het handvest van het fonds heeft tot doel de morele verbintenissen vast te leggen die de relaties tussen het fonds, zijn investeerders, de projecthouders (scheppers, beheerders of kopers van bedrijven), TheClubDeal en al zijn andere belanghebbenden regelen.
Het handvest moet bekend zijn bij alle belanghebbenden, ongeacht hun titel (individueel, bedrijf, enz.), en bij elke kandidaat die wil investeren of wil toetreden tot de maatschappij TheClubDeal.

1. Loyaliteit, Respect voor ons imago en dat van de investeerders, respect voor de aannemers

Elke stakeholder verbindt zich ertoe zich professioneel, ijverig en loyaal te gedragen, zowel tegenover andere stakeholders, partnerbedrijven en verenigingen, als tegenover ondernemers, portefeuillebedrijven en hun aandeelhouders, mede-investeerders en andere investeringsbedrijven en -fondsen. Dit moet gebeuren ongeacht de omstandigheden.
Elke stakeholder verbindt zich ertoe zich te gedragen met de constante zorg om niets te doen dat het imago van de onderneming, haar stakeholders en de investeerders in het algemeen in gevaar zou kunnen brengen. In het kader van een geoptimaliseerd en gezond bestuur, verbindt elke stakeholder zich ertoe de legitimiteit van de CEO te respecteren, en begaan te zijn met het algemeen belang van de onderneming.

2. Vertrouwelijkheid

Elke belanghebbende verbindt zich ertoe de grootste vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de informatie die binnen TheClubDeal wordt verzameld, in het bijzonder met betrekking tot de voorgestelde en geanalyseerde projecten, en in het bijzonder wanneer de openbaarmaking van deze informatie schade zou kunnen berokkenen, in termen van concurrentie of reputatie, aan het bedrijf zelf, aan een projectleider of zijn project, of aan een andere investeerder.

In het bijzonder in het kader van een zoektocht van de stakeholders naar aanvullende financiering bij andere investeerders buiten het netwerk, mogen de stakeholders geen vertrouwelijke informatie meedelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. De stakeholders mogen bevoorrechte informatie verkregen binnen TheClubDeal niet voor persoonlijke doeleinden gebruiken.
Deze verplichtingen moeten door de investeerders worden nageleefd gedurende een periode van 2 jaar na hun eventuele vertrek uit de onderneming of nadat zij kennis hebben genomen van door TheClubDeal meegedeelde informatie, vrijwillig vertrek of door het bestuur uitgesproken vertrek.

3. Onafhankelijkheid, transparantie, vrijwilligerswerk

De investeerders moeten hun activiteit autonoom kunnen uitoefenen, in volledige onafhankelijkheid en met inachtneming van het beginsel van scheiding tussen deze activiteit en hun gebruikelijke beroepsactiviteit. Dit geldt in het bijzonder voor de belanghebbenden die werkzaam zijn in de sectoren adviesverlening en begeleiding van ondernemers, die er zorg voor zullen dragen hun activiteit op te geven wanneer zij belanghebbende worden van het netwerk of van het fonds TheClubDeal.

Zij tonen voorbehoud ten aanzien van de activiteiten die zij uitvoeren, met uitzondering van de uitvoerende stakeholders die een specifiek partnerschap met TheClubDeal hebben gesloten. Bovendien is de deelname van de stakeholders aan de werkzaamheden van TheClubDeal zuiver vrijwillig en geeft deze geen recht op enige vorm van beloning (behalve in gevallen die expliciet worden aangegeven door het Remuneration Committee).

4. Belangenconflicten

Alle belanghebbenden verbinden zich ertoe TheClubDeal op de hoogte te brengen van elk risico op belangenconflicten dat zou kunnen ontstaan tussen hun privé- of beroepsactiviteiten en hun deelname aan de inspanningen van het bedrijf.

 • In het algemeen geldt dat alle investeerders (met uitzondering van uitvoerende stakeholders die een overeenkomst hebben getekend met TheClubDeal) zich op straffe van uitsluiting dienen te onthouden van prospectie en verkoop, voor eigen rekening of voor het bedrijf waarvoor zij werken, van diensten aan projecteigenaren waarvan de projecten momenteel door TheClubDeal worden bestudeerd (selectieproces), in onderhandeling zijn bij stakeholder investeerders (due diligence) of financiering hebben ontvangen van stakeholders.


Tenzij de remuneratiecommissie advies uitbrengt, kunnen belanghebbenden bij het netwerk geen kosten in rekening brengen voor diensten zoals de opstelling van een bedrijfsplan, een projectpresentatie of advies aan projectleiders.

 • In het geval van een project dat is gefinancierd door belanghebbenden van TheClubDeal, kan een investeerder bij wijze van uitzondering een dienst verkopen aan de onderneming naar aanleiding van een door de ondernemer geuite behoefte.


DeClubDeal moet systematisch op de hoogte worden gebracht van deze aanpak.

5. Bijzondere gevallen betreffende de selectie van projecten

 • Project dat wordt ingediend door een belanghebbende die geen commerciële band heeft met het bedrijf dat fondsen zoekt: Om de objectiviteit van het selectieproces te waarborgen, zal een belanghebbende die een project voor selectie voordraagt, niet aan het selectieproces deelnemen.
 • Project ingediend door een belanghebbende die een commerciële relatie heeft met de onderneming die fondsen zoekt: Om de objectiviteit van het selectieproces te vrijwaren, kan het onderzoek van een project dat wordt ingediend door een belanghebbende die een commerciële band heeft met de vennootschap die op zoek is naar fondsen, in het bijzonder als de commerciële activiteit verband houdt met fondsenwerving, slechts uitzonderlijk zijn en zal de opname van het project in het selectieproces systematisch ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur. In het geval van een positief advies zal de belanghebbende met een commerciële band met de onderneming niet deelnemen aan het selectieproces.
 • Concurrerende projecten: TheClubDeal houdt ter beschikking van de projectleiders, zodra zij het selectieproces ingaan, de lijst van bedrijven die financiering hebben ontvangen van TheClubDeal belanghebbenden, zodat zij een mogelijke concurrerende situatie kunnen identificeren. Evenzo verbindt TheClubDeal zich ertoe hen te informeren over het bestaan van een potentieel concurrerend bedrijf onder de bestudeerde dossiers. De ondernemer kan aldus beslissen of hij zijn project al dan niet in het proces wil houden. In het geval van concurrerende ondernemingen onderzoeken de stakeholders die een concurrerende onderneming hebben gefinancierd of bestudeerd, het nieuwe dossier niet. Een investeerder-belanghebbende kan een financieel belang nemen in een onderneming die rechtstreeks concurreert met een andere onderneming die hij reeds heeft gefinancierd, op voorwaarde dat hij de twee betrokken ondernemingen hiervan vooraf op de hoogte heeft gebracht.

6. Betrekkingen tussen TheClubDeal, de projectleiders, de investeerders

De tussenkomst van het fonds TheClubDeal heeft tot doel het project te financieren en de relatie tussen projectleiders en investeerders te faciliteren. De relatie tussen de belanghebbenden, TheClubDeal en de projectleiders is "intuitu personae" en gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Zij zetten zich wederzijds in voor de transparantie van hun intenties.

TheClubDeal fonds staat niet in voor de authenticiteit en relevantie van de informatie verstrekt door de projecteigenaren of haar stakeholders. TheClubDeal investeerders, die investeringen doen voor eigen rekening, blijven alleen verantwoordelijk voor hun wens om te investeren, ongeacht het werk op de gepresenteerde projecten uitgevoerd door TheClubDeal belanghebbenden.

Zij nemen het risico op zich en verbinden zich na kennis te hebben genomen van alle informatie die zij nodig achten. Zij zien uitdrukkelijk af van iedere actie die tot doel heeft de aansprakelijkheid van TheClubDeal of een van haar vrijwillige of bezoldigde betrokkenen in het geding te brengen.

7. Toezegging van informatie

Zodra een investeringsovereenkomst is geformaliseerd, verbindt de partner zich ertoe TheClubDeal binnen twee weken te informeren en TheClubDeal de gevraagde informatie over zijn investering te verstrekken (o.a. het bedrag van zijn investering, de datum, ...), Hij dient aan te geven welke elementen vertrouwelijk moeten blijven.

8. Naleving van regelgeving, en geen witwassen van geld 

De belegger moet zich te allen tijde houden aan de voorschriften die van toepassing zijn op zijn activiteit als belegger. In het bijzonder mag hij, zoals elke verantwoordelijke belegger, in het kapitaal van de ondernemingen die hij begeleidt nooit geld investeren dat afkomstig is van dubieuze bronnen of illegale activiteiten.

9. Verkiezing van het bestuur

De leden van de Raad van Bestuur van TheClubDeal verbinden zich ertoe het Charter van de Bestuurders van het Belgisch Instituut van de Bestuurders na te leven, dat zij ondertekenen op de dag dat zij toetreden tot de Raad van Bestuur.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wij streven ernaar de inhoud aan te passen aan de segmenten die wij bedienen.

Dit zijn zowel fondsinvesteerders als de ondernemers met wie wij allianties hebben gesloten.

We houden graag contact.

TCD Formulier Sjabloon Stijl